Töötajakogemuse arendamine gotoAndPlay ja NOPE näitel

Tänavusel Värbamisturundusauhindadel pälvis töötajakogemuse kategoorias võidu gotoAndPlay ja NOPE! Tutvume täpsemalt, kellega tegu on ja miks töötajakogemuse arendamine neile oluline on.

gotoAndPlay ja NOPE moodustavad liidu PLAY & NOPE Alliance, mille alt pakume üheskoos tipptasemel digitaalseid teenuseid. Eraldiseisvalt saab NOPE-st kõike alates brändiloomest kuni veebidisainini ning gotoAndPlay arendajate käte all valmivad veebirakendused ja veebilehed. Ühise katuse all toimetab 33 andekat ning vahvat talenti nii Tartus kui Tallinnas. 

Aja jooksul märkasime, et töötajate arvu kasvuga tekib üha rohkem erinevaid soove, vajadusi ning sellega seoses ka väljakutseid hoida töökultuuri, töötajate rahulolu ja ettevõtte efektiivsust. Meie juhtkonna strateegiline eesmärk on olla oma valdkonna parim tööandja ja nii otsustasime 2022. aasta lõpus hakata süsteemselt lähenema oma töötajate tööõnne uurimisele ja kasvatamisele.

2023. aasta jooksul tegime koos tiimiga tööelus mitmeid suuri muudatusi, mille tulemusena tõusis tööõnnelike tase aastaga 23% (60% → 83%) ning pühendunute tase 26% (53% → 79%). Arvestades, et 2021. aastal tehtud Gallupi uuringu järgi on Eestis pühendunud töötajate keskmine vaid 20%, on saavutatud tulemused väga märkimisväärsed! 

Miks me sellise projekti üldse ette võtsime? 

Nagu on öelnud tuntud matemaatik ja filosoof Pythagoras – “Numbers have a way of taking a man by the hand and leading him down the path of reason.” – siis numbrid ja statistika sunnivad meid analüüsima ning tegema otsuseid struktureeritud raamistiku alusel. Kuna me ei olnud kunagi varem teadlikult mõõtnud pühendunud töötajate ja tööõnnelike taset ning kogunud statistikat erinevate tiimielu puudutavate aspektide kohta, oli raske luua suurt pilti sellest, kas ja mida oleks meie tööelus vaja parendada. 

Seega oli meie eesmärk selgitada välja tööõnnelike tase, inimeste põhiväärtused ja ettevõtte potentsiaalsed arengukohad. Saadud tulemustest lähtuvalt tegime muudatusi tööelus, et kasvatada tööõnnelike taset. Lisaks soovisime saada sisendit erinevatel teemadel, mida hiljem võtta arvesse projektide, ürituste ning üldise kontori- ja tiimielu planeerimisel. 

Põhilised etapid ja tegevused

Liitusime 2022. aasta sügisel HappyMe programmiga, sest mõistsime, et sellise teaduslikel alustel põhineva tarkvara kasutamine võimaldab meil saavutada paremaid tulemusi võrreldes sellega, kui looksime oma küsimustiku ning tegutseksime selle järgi.  

Projekti alguses tegime kogu tiimile sissejuhatuse sellest, mis on tööõnn ning miks me seda üldse uurime. Seejärel viisime läbi esmase HappyMe uuringu, mille jooksul vastasid kõik tiimiliikmed põhjalikule küsimustikule ning toimusid vestlused otseste juhtidega. 

Pärast esmast uuringut tegi Tiina Saar-Veelmaa 2023. aasta jaanuaris kogu tiimile tööõnne-alase töötoa ning kokkuvõtte saadud tulemustest, millele järgnevalt jagunes kogu tiim väiksematesse töörühmadesse. Iga rühm sai teema, mis vajas meie tööelus arendamist – töötervis, paindlik töökorraldus, professionaalne areng ja toetus, tunnustamine ja motivatsioon ning järelkasv. 

Järgmistel kuudel tegid töörühmad individuaalselt tööd ning otsisid oma “probleemidele” lahendusi. Koostati töökavad, mida esitleti märtsikuus teistele tiimidele ja juhatusele eesmärgiga saada tagasisidet ning algatada arutelusid, mille alusel viimistleda hiljem oma ideid. Hiliskevadel asus juhatus loodud lahendusi ellu viima. 

Nagu eelnevalt mainitud, olid numbrid ja statistika meile selles projektis väga olulisel kohal. Seetõttu tegime 2023. aasta lõpus uue HappyMe uuringu koos vestlustega, et näha, kuidas need numbrid pärast tehtud tööd muutunud olid. 

Tehtud töö viljad

Ilmselt kõige märkimisväärsem muutus töötajatele oli iga-aastane tasustatud töövaba nädal, mida saavad alates 2023. aastast kasutada kõik töötajad, kes on ettevõttes olnud vähemalt kolm aastat. Selle peamised eesmärgid on vaimse tervise parendamine, pikaajaliste töötajate premeerimine ja väärtustamine ning motivatsiooni tõstmine. 2023. aastal kasutasid töövaba nädalat kõik töötajad, kel selleks õigus oli. 

Suur muudatus toimus ka uute töötajate sisseelamisel, mille hõlbustamiseks võtsime kasutusele buddy-süsteemi. See näeb ette, et igale uuele töötajale määratakse “kaaslaseks” üks pikemaajalise töökogemusega tiimiliige, kellega töötatakse esimestel kuudel külg-külje kõrval. Buddy aitab värskelt liitunul tiimi paremini sisse elada, juhendab ja toetab teda tema sisseelamisel ning buddy on uuele tulijale esmaseks kontaktiks, kui peaks tekkima tööalane küsimus või soovitakse teada rohkem ettevõtte kultuurist, väärtustest või miks ja kuidas midagi tehakse. Oleme nüüdseks seda süsteemi kasutanud kõikide 2023. ja 2024. aastal liitunud töötajatega ning tagasiside näitab, et see süsteem on end hästi õigustanud. 

Lisaks eelmainitule võtsime kasutusele ka arengupäevad, mille raames on igal töötajal võimalus võtta eraldi päev enda erialaseks täiendamiseks. Hetkel ei ole me nende päevade arvu aasta lõikes piiranud. Selle eesmärk on tõsta rahulolu tööga, kanda edasi arengule suunatud mentaliteeti, toita meie põhiväärtusi (uudishimu ja arengule suunatus), hoida meie tiimiliikmeid ning arendada ettevõtet läbi oma töötajate arengu. 

Viimaseks lõime enda siseveebi palgapilve, mille näol on tegemist ajas uueneva anonüümse hajutatud piiridega graafikuga, kus on välja toodud ettevõtte töötajate palgatasemed. Palgapilve eesmärk on vähendada üldist palgaärevust ja sellest tulenevat kaadrivoolavust, suurendada töötasude läbipaistvust ning anda töötajatele võimalus näha palgavahemikke ettevõttes ning saada aimdust sellest, kuhu on võimalik edasi liikuda. 

Nagu alguses mainitud, kasvas tehtud töö tulemusel tööõnnelike tase 23% ning pühendunute tase 26%. Lisaks tegime 2024. aasta alguses möödunud aasta tagasisideküsitluse, millest selgus, et tänaste hüvedega on rahul kõik küsimustikule vastanud töötajad (olen väga rahul – 20; pigem olen rahul – 7) ning kõik soovitaksid gotoAndPlay-d ja NOPE-t tööandjana (täiega soovitaks – 24; pigem soovitaks – 3). Täpsustuseks olgu öeldud, et sellele küsimustikule ei vastanud juhtkonna liikmed ning 2024. aasta alguses oli töötajate arv 29. Need tulemused kõlavad meile endalegi uskumatuna, kuid mitmete suurte kalade seast Värbamisturundusauhindade (VTA) töötajakogemuse kategooria võitmine kinnitab, et teeme õiget asja! 

3 soovitust teistele ettevõtetele, kes tahavad hakata töötajakogemusega tegelema

  • Defineeri ja mõõda väärtused. Teadmata, mis on olulised pidepunktid, töötajatele ja juhtkonnale olulised väärtused ning põhimõtted, on keeruline positiivset töötajakogemust luua. Oluline on need välja selgitada ning mõõta rahulolu ja hetkeseisu. Kaasa vajadusel professionaalid, konsultandid või koolitajad, kes aitaksid esimese sammu astuda!
  • Kuula inimesi ja nende soove. Kui väärtused on defineeritud ja mõõdetud, on absoluutselt vältimatu välja selgitada, mis tegelikult nende taga peitub. Üks-ühele vestlused ja arutelud meeskonnas loovad ühist inforuumi, arusaamist, eesmärki, kaasatust, usaldust ning toovad selgelt välja selle, mis toimib ning mis on kitsaskohad, vaadates ka rohkemat kui vaid numbreid. Siin etapis on väga oluline juhtide kaasatus ning siiras huvi oma inimeste vastu!
  • Tegutse ja loo positiivseid muutusi.  Ükski muutus ei saa tekkida paigalseisust. Kui on kokku kogutud nii hindamatu väärtusega sisend, on oluline vastavalt sellele tegutseda – luua uusi võimalusi, lahendusi ning arengukohti. Eriti hea on seda teha tiimiga ühiselt. Kaasa kõik või loo töörühm, kes selle teemaga tegutseb – see ei pea olema vaid personaliosakonna laual! 

Töötajakogemusega tegelemine on pidev protsess, mis liigub ringiratast – sisendi kogumine, arutelu, plaani elluviimine, tagasiside ja järeldused ning siis uuesti otsast peale. Kui ühe korra on protsess läbi tehtud, on järgmistel kordadel juba tunduvalt lihtsam!

Miks me oma töö VTA auhindadele esitasime ning kas ja miks soovitame teistel sellel konkursil osaleda? 

Oleme ka varasemalt kaalunud konkursil osalemist, kuid kuna eelnevate aastate võitjate nimekirja moodustasid enamjaolt suured ettevõtted, kelle projektide eelarved on tunduvalt suuremad kui meil, tundus konkursil osalemine veidi hirmuäratav. 

Kuna tundsime suurt uhkust 2023. aasta saavutuste üle, otsustasime siiski sel aastal töötajakogemuse kategoorias oma töö esitada. Auhinna võitmine tuli meile väga suure üllatusena ning tunneme selle üle ääretult suurt rõõmu. Tähistasime võitu koos kogu tiimiga ning saime innustust ja motivatsiooni osaleda ka tulevikus taolistel konkurssidel. 

Seega vahet ei ole, kas on tegemist suure või väikse kalaga – meie kogemus näitab, et kui tunned ettevõttena oma saavutuste üle uhkust, on suur tõenäosus, et seda märkavad ka teised!