Kodustöötamise, sotsiaalmeedia ja tööandja maine on kaheksa aastaga fööniksina tuhast tõusnud – Eesti noorte naiste muutunud ootused tööle 8 aasta jooksul.

Alates 2010. aastast on iga-aastaselt läbi viidud Eesti põhjalikumat noorte tööootuste uuringut tööandja brändingu agentuuri Instar poolt. Igal aastal on tuhanded Eesti tudengid ja kutsekoolide noored jaganud ootusi tööandjatele ning hinnanud Eesti organisatsioonide atraktiivsust neile potentsiaalse töökohana.

Naistepäeva puhul toome ülevaate, kuidas on viimase kaheksa aasta jooksul muutunud Eesti noorte naiste ootused tööandjatele võrreldes selleks 2010. aasta ja  2017. aasta naistudengite ootusi.

Töötamine kooli kõrvalt on muutunud erandist reegliks. 2010. aastal tegeles enamus naistudengeid õppimisega ning vaid 42% töötas kooli kõrvalt. Kaheks aastaga on töötamine õpingute kõrval aga normiks muutnud ning 2017. aasta töötas 63% naistudengitest.

Poole vähem naistudenged töötab juhina võrreldes meestudengitega. Kooli kõrval töötavad naised peamiselt spetsilisti ja klienditeenindajana. Vaid 6% töötas nii 2010. kui 2017. aastal juhina. Meessoost tudengite hulgas oli  juhina töötavaid  2010. aastal kaks korda (12%) ja 2017. aastal ligi kolm korda (22%) enam .

Karjääriootuste osas on näha, et naiste hulgas on kasvanud soov juhi positsioon saavutada. Kui 2010. aastal pidas alla poole (46% ) vastajatest juhi positsiooni saavutamist viie aasta perspektiivis oluliseks, siis 2017.a. pidas üle poole (53%) seda oluliseks.  Nii praegu kui kaheksa aastat tagasi oli kõige olulisem karjääri eesmärk tunnustatud spetsialistiks arenemine.

Kompensatsioonipaketi osas on noored naised üha enam hakanud hindama tulemustasu – 2010. aastal pidas seda oluliseks 74% ja 2017.a. 82%.

Aastate lõikes on naiste poolt järjekindlalt olnud kõrgelt hinnatud töö paindlikkus ja lisapuhkuse kasutamise võimalused. Suurim muutus puudutab kodutöötamise soovi. 2017.a. pidas 77% naistudengitest kodus töötamise võimalust väga oluliseks. Samas kui kaheksa aastat tagasi pidas vaid alla poole – 47% seda oluliseks.

Edu saavutamiseks tööandja ja värbamiskommunikatsioonis ei piisa sihtrühma kõnetavast mõjuvast ja eristuvat sõnumist – vaja on ka see sihtrühmani toimetada.  Infokanalite osas hindavad naistudengid endiselt infot, mis on ettevõtte karjäärilehel – 94% pidas seda 2017. aastal ja 98% 2010.a. väga oluliseks.

Olemasolevate töötajate soovitused olid ja on endiselt naistudengitele  väga olulised ja võrreldes meestudengitega on need isegi naistele tähtsamad. 91% naistest pidas 2010. aastal ja 92% 2017. töötajate soovitusi tööandja kohta väga oluliseks. Meestel olid need protsendid vastavalt 87% ja 85%.

Infokanalite osas olulisim muutus puudutab sotsiaalmeedia rolli. 2010. aastal pidas vaid alla poole (45%)  naistudengitest sotsiaalmeediat oluliseks kanaliks tööandja kohta info saamisel. Kaheksa aastat hiljem on sotsiaalmeedia tõusnud üheks olulisemaks tööandja kommunikatsiooni vahendiks, mida 79% naistest peab väga oluliseks.

Viimane oluline erisus tänapäeva ja kaheksa aasta taguse osas tuleneb ettevõtte kui tööandja maine tähtsuse olulises kasvus. Kui 2010. aastal pidas vaid 53% naistudengitest töökoha valikul oluliseks ettevõtte kui tööandja mainet, siis 2017.a aastal pidas 97% ettevõtte kuvandit tööandjana oluliseks töökoha valikut mõjutavaks teguriks.

Selleks, et teada, kas tööandja on noorte hinnangul hea mainega ning atraktiivne, on noored tööootuste uuringu raames igal aastal hinnanud ettevõtete tuntust ja atraktiivsust tööandjana.

Vaata, kuidas Sinu ettevõtte tööandja atraktiivsus on viimase  kaheksa aasta jooksul muutunud siit .  Kõik tööandjate atraktiivsuse nimekirjad on alates 2012. aastast avalikult kättesaadavad Instari kodulehel.

 

Eesti tudengite tööootuste uuringule vastas 2017. aastal 2539 naist ja 2010. aastal 2186 naist.

Lisaks tudengite uuringule viidi 2017.a aastal läbi Eesti kutsekoolide õpilaste, meditsiinitudengite ja kogenud töötajate tööootuste uuring.

 

2018.a Eesti tudengite, kutsekoolide ja meditsiinitudengite tööootuste uuring on peagi algamas ning tulemused 2018.a  uuringu kohta avalatakse 2018. septembris koostöös PARE´ga toimuval atraktiivsetet tööandjate päeval.

Uuring annab peale põhjaliku ülevaate Eesti Y ja alfa põlvkonna ootusest ning ülevaate Eesti tööandjate tuntusest ja atraktiivsest neid huvitavas järelkasvu sihtrühmas.

Kui soovite oma organisatsiooni kohta ka ülevaadet, kuid teie organisatsiooni pole 184 nimekirjas, siis saab sellest Instarile teada anda kuni 15. märtsini.

Tööandja tuntuse ja atraktiivsuse uuringu kohta  lisainfo saamiseks, võtke julgesti ühendust.

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbi viimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides.